Pieczęć tłumacza

Присяжный переводчик

русского языка в Варшаве

РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ/ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ПОЛЬШЕ

Od 1 czerwca 2016 r:

oferuje kompleksowe prowadzenie m.in. następujących spraw administracyjnych:

 • zezwolenie zamieszkania na czas oznaczony
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pracę w Polsce

 

 • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce
 • rejestracja pobytu
 • przedłużenie wizy
 • wymiana karty pobytu
 • zaproszenie cudzoziemca

Formy świadczenia usług:

 • składanie i odbiór dokumentów w urzędach
 • dostarczanie dokumentów do Klienta
 • odbiór dokumentów od Klienta
 • przygotowywanie niezbędnych wniosków i załączników
 • monitorowanie terminów i dat ważności dokumentów
 • konsultacje dotyczące problematyki legalizacji pracy i pobytu w Polsce

Moim sukcesem w zakresie tej działalności jest pomyślne przejście procedury odwołania się od decyzji Urzędu ds. Cudzoziemców o wydaleniu z terytorrium RP. Po fachowym sporządzeniu dokumentów odwołanie zostało uwzględnione oraz cudzoziemiec uzyskał przedłużenie karty pobytu na kolejne dwa lata w Polsce, jak również kontynuacje zezwolenia na pracę na terytorium Polski.

Usługi świadczymy w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.

Kонтакт